Regulamin - Sprzedam-dziewictwo.net

Regulamin

REGULAMIN SERWISU

www.sprzedam-dziewictwo.net

 

1. Korzystanie z www.sprzedam-dziewictwo.net ("Serwis") ogłoszeniowego oznacza akceptację tego regulaminu przez Użytkownika.

2. Jako użytkownik w regulaminie rozumiemy osobę, która korzysta z serwisu („Użytkownik”). 

3. Właścicielem Serwisu www.sprzedam-dziewictwo.pl jest administrator, kontakt możliwy jest pod adresem admin@sprzedam-dziewictwo.net („Administrator”).

4. Serwis ogłoszeniowy www.sprzedam-dziewictwo.net to miejsce, gdzie można bezpłatnie zamieszczać ogłoszenia, jest on przeznaczony dla osób pełnoletnich (osoba fizyczna, która ma ukończone 18 lat) i  umożliwia kontaktowanie się użytkowników serwisu w celach towarzyskich. Dalej określany jest w tym regulaminie jako Serwis. 

5. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu zgłoszenia ogłoszenia wyłącznie swoich danych zgodnie z prawdą.

6. Użytkownik wyraża zgodę na korzystanie z umieszczonych przez niego na stronie internetowej Serwisu danych, w tym zdjęć oraz innych plików cyfrowych:

a. przez inne osoby pełnoletnie – w zakresie udzielonego przez Użytkownika dostępu do tych danych;

b. przez Administratora – w zakresie niezbędnym do prezentacji ogłoszeń w Serwisie na zasadach określonych w nieniejszym regulaminie.

7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:

a. jestem osobą pełnoletnią (która ma ukończone 18 lat);

b. zapoznałem się z niniejszym regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń;

c. wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym ogłoszenia, dla celów prezentacji w portalu sprzedam-dziewictwo.net oraz na fakt, że dane te będą udostępniane na stronie Serwisu oraz porzez mail / sms użytkownikom Serwisu;

d. wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora wiadomości dotyczących informacji systemowych lub innych związanych, w szczególności informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;

e. Nie będę przekazywał osobom trzecim danych kontaktowych do użytkowników Serwisu, które otrzymałem min. za pośrednictwem maila, sms lub w innej formie.

f. Wymagam aby dostęp do moich danych kotnaktowych był poprzedzony weryfikacją SMS użytkownika otrzymującego dane kontaktowe. 

8. Umieszczenie ogłoszeń w Serwisie jest darmowe dla wszystkich użytkowników. 

9. Odpowiedzialność za publikowane w ogłoszeniu treści i materiały ponosi tylko i wyłącznie zamieszczający ogłoszenie Użytkownik. 

10. Akceptacja regulaminu wiąże się z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji drogą e-mailową od serwisu ogłoszeniowego www.sprzedam-dziewictwo.net. 

11. Zabrania się umieszczania jakichkolwiek treści i materiałów niezgodnych z polskim prawem, dobrymi obyczajami, wywołujących oburzenie, nawołujących do łamania prawa, przemocy itp. 

12. Informacje zawarte na stronach Serwisu mogą być wykorzystane tylko i wyłącznie do celów zgodnych z prawem. Treść ogłoszeń niezgodnych z prawem oraz wszystkie informacje potrzebne do zlokalizowania ogłoszeniodawcy będą przekazywane odpowiednim organom ścigania.

13. Serwis ogłoszeniowy nie ponosi odpowiedzialności:

a. za treść ogłoszeń,

b. za linki do zasobów ujętych w treści ogłoszeń,

c. za roszczenia związane z rozliczeniami między użytkownikami serwisu,

d. za zachowanie osób umieszczających oferty w serwisie,

e. za oferowane w ogłoszeniach towary i usługi,

f. za zgodność usług i towarów z opisem,

g. za prawdziwość informacji zawartych w ogłoszeniach,

h. za to w jaki sposób i do jakich celów dane zamieszczone w Serwisie zostaną wykorzystane,

i. za funkcjonowanie Serwisu i wynikłe z tego faktu komplikacje.

14. Serwis nie bierze udziału w transakcjach pomiędzy użytkownikami serwisu ogłoszeniowego. 

15. Cała odpowiedzialność wynikająca z wykorzystania informacji zawartych w Serwisie spoczywa wyłącznie na użytkownikach Serwisu. 

16. Ogłoszenia należy umieszczać w odpowiednich kategoriach zgodnie z przedmiotem ogłoszenia. Adminstrator zastrzega sobie prawo do modyfikowania, usuwania, akceptacji i walidacji zgłoszonych ogłoszeń.

17. Kolejne identyczne ogłoszenie można umieszczać ponownie dopiero po upłynięciu terminu publikacji ogłoszenia zamieszczonego wcześniej. Termin publikacji ogłoszenia wynosi 120 dni. 

18. Ogłoszenia nie spełniające wymogów określonych w regulaminie będą usuwane. 

19. Publikując materiały, treści i dane osobowe użytkownik wyraża jednocześnie zgodę na ich publiczne udostępnienie za pomocą serwisu sprzedam-dziewictwo.net. 

20. Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie prawo do:

a. zawieszenia działania serwisu w dowolnym czasie i na dowolny okres,

b. zaprzestania świadczenia usług ogłoszeniowych,

c. usuwania ogłoszeń niezgodnych z prawem i niniejszym regulaminem,

d. usuwania ogłoszeń konkurencyjnych do prowadzonej przez właściciela serwisu działalności,

e. nie umieszczania/usuwania ogłoszeń bez podania przyczyny,

f. usuwania ogłoszeń gdy ich treść sugeruje świadczenie usług o charakterze erotycznym lub seksualnym, bądź gdy pod pozornie neutralnym ogłoszeniem kryje się świadczenie tego typu usług.

21. Użytkownik korzystający z Serwisu zgadza się na gromadzenie, przechowywanie, utrwalanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie swoich danych przez serwis.

22. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji lub usunięcia ogłoszenia bez podania powodów tej decyzji oraz do usunięcia ogłoszenia na wniosek Użytkownika, który zamieścił ogłoszenie w Serwisie.

23. Ze względu na prywatność użytkowników w opisie ogłoszenia zabronione jest podawanie jakichkolwiek danych kontaktowych użytkownika (w szczególności adres e-mail, numer telefonu, profil na Facebook itd.). Nawiązanie komunikacji pomiędzy użytkownikami portalu musi być realizowane przez odpowiednie formularze kontaktowe portalu sprzezdam-dziewictwo.net. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania danych kontaktowych z ogłoszeń lub całych ogłoszeń w przypadku stwierdzenia umieszczania w ogłoszeniu danych kontaktowych. 

24. Serwis ogłoszeniowy zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie bez powiadamiania użytkowników serwisu. 

25. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2018r.